O NAS

W naszym przedszkole Kleszczów mamy
dwie grupy wiekowe:

WŁÓCZYKIJE

(2,5-3,5 lat)

MUMINKI

(4-6 lat)

W ofercie , skierowanej do dziecka znajdują się:

ciekawe zajęcia edukacyjne , zgodne z nowa podstawą programową, do których realizacji
wykorzystujemy różne nowatorskie metody twórczej pracy z dzieckiem.

Ponadto:

W RAMACH ZAJĘĆ DODATKOWYCH ORGANIZUJEMY :

 •  
 • – Zajęcia taneczne
 • – Teatrzyki
 • – Język angielski
 • – Aikido
 • – Przedszkoliada
 • – Dogoterapia
 • – Wycieczki
 • – Rytmikę
 • – Zajęcia kulinarne
 • – Zajęcia plastyczne
 • – Zajęcia przyrodnicze
 • – Zajęcia poznajemy świat
 • – Imprezy cykliczne
 • – Bale

W ORGANIZACJI PROCESU EDUKACYJNEGO :

1. Preferujemy twórcze metody pracy sprzyjające aktywnemu myśleniu i działaniu dziecka.

2. Poznajemy potrzeby i aspiracje edukacyjne dzieci.

3. Wspieramy rozwój, na bieżąco diagnozując osiągnięcia dzieci. W trudnych sytuacjach zwracamy się
do specjalistów:

* Logopeda

* Oligofrenopedagog

* Terapeuta ręki

* Terapeuta pedagogiczny

* Terapeuta autyzmu

* Pedagog

* Fizjoterapeuta

* Terapeuta Integracji Sensorycznej

4. Indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania, zdolności i potrzeby, dzięki
temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu.

5. Stwarzamy warunki organizacyjne, materialne i programowe do rozwijania u dzieci zainteresowań.

6. Przedszkole Integracyjne w Kleszczowie prowadzi wszechstronną pracę rewalidacyjną i  korekcyjną wspierając indywidualny rozwój dziecka. Terapią indywidualną i grupową objęte są dzieci z różnymi niepełnosprawnościami:

 •  
 • * intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
 • * ruchową, w tym z afazją
 • * niesłyszące lub słabosłyszące
 • * niewidome lub słabowidzące
 • * z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • * z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • * autyzmem

W NASZYM PRZEDSZKOLU DAJEMY DZIECIOM MOŻLIWOŚĆ :

1. Poznawania i rozumienia siebie i świata.
2. Odnajdywania swojego miejsca w grupie rówieśniczej i otaczającej rzeczywistości.
3. Rozróżniania podstawowych wartości : dobra, miłości, przyjaźni.
4. Inicjowania zachowań proekologicznych.
5. Kreatywnego myślenia.
6. Nabywania umiejętności poprzez działanie.

Innowacyjne podejście Howarda Gardnera do inteligencji

Gardner wyróżnił aż osiem rodzajów inteligencji:

językową – czyli wszystkie zdolności związane z czytaniem, pisaniem, mówieniem oraz
myśleniem przy użyciu słów,
logiczno – matematyczną – zwaną niekiedy „myśleniem naukowym”, jest to zdolność
rozumowania, obliczania oraz dogłębnej obserwacji zjawisk i wyciągania z nich prawidłowych
wniosków,
przyrodniczą – która rozumiana jest jako wrażliwość na otaczające środowisko naturalne oraz
zdolność rozpoznawania i kategoryzowania świata fauny i flory,
przestrzenną – przejawiającą się w zdolnościach takich jak: malowanie, wyobrażanie sobie
trójwymiarowych kształtów, odnajdywanie drogi, dostrzeganie szczegółów, rozpoznawanie
twarzy czy scen,
muzyczną – czyli zdolności muzyczne, takie jak: granie na instrumentach, śpiewanie i
układanie piosenek, a także wykorzystywanie rymów i rytmu,
cielesno – kinestetyczną – która polega na umiejętnym posługiwaniu się własnym ciałem do
takich celów jak: wyrażanie emocji (np. podczas tańca), udział w grze (np. w rozgrywkach
sportowych) czy wytwarzanie jakiegoś produktu (np. odkrycie wynalazku),
interpersonlną – to umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich i rozumienia
perspektywy innych osób,
intrapersonalną – związaną z wiedzą o własnych stanach emocjonalnych, umiejętnością ich
rozróżniania, rozumienia i nazywania oraz zdolnością do tworzenia obrazu samego siebie
zgodnego z rzeczywistością. 

Głównym założeniem koncepcji Howarda Gardnera jest fakt, że każdy człowiek posiada
wszystkie typy inteligencji, tylko rozwinięte są one u każdego w różnym stopniu. Wszystkie
rodzaje inteligencji uzupełniając się wzajemnie tworzą profil inteligencji danego człowieka.
To, co ważne z pedagogicznego punktu widzenia, to założenie, że profil ten jest dynamiczny i
można rozwijać go poprzez różnorodne ćwiczenia i odpowiednią stymulację.

OFERUJEMY DZIECIOM

star@2x

Wysoko kwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

chair@2x

Funkcjonalne
i estetyczne sale zajęć

book@2x

Literaturę dla
dzieci.

abacus@2x

Pomoce dydaktyczne do zajęć.

nature@2x

Bezpośredni
kontakt z przyrodą, sztuką.

ZAPISY

97-410 Kleszczów Szkolna 6

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl | Przedszkole i żłobek Muminki Piotrków Trybunalski